Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo"
Kết quả nối bật trong 05 năm triển khai Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” của CĐVC tỉnh Thái Nguyên
16:26 - 05/08/2022

5 năm qua, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: '' Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính -  Sáng tạo” đã có sức lan tỏa rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức rèn luyện tu dưỡng, giữ vững phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người cán bộ, công chức, viên chức.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đông Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân tai hội nghị sơ kết 5 năm

Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên đang chỉ đạo trực tiếp 42 CĐCS, 38 CĐCS thành viên với 3.037 đoàn viên công đoàn, trong đó nữ 1.451 đồng chí. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sỹ 14 đồng chí; thạc sỹ 856 đồng chí; đại học 1.754 đồng chí; cao đẳng, trung cấp 413 đồng chí. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân cao cấp 582 đồng chí; trung cấp 705 đồng chí. Đảng viên 2.190 đồng chí chiếm 74,5%. đang công tác tại các Ban của Đảng, các sở quản lý Nhà nước, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp ...trong Khối các cơ quan  tỉnh Thái Nguyên.

Trong 5 năm qua, d­ưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm của chính quyền đồng cấp và sự nỗ lực của các công đoàn cơ sở  về thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức '' Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính -  Sáng tạo” gắn với việc đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên cùng với các Công đoàn cơ sở trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Xuất phát từ những tiêu chí của nội dung Chỉ thị số 05 và 8 chữ vàng của cuộc vận động xây dựng người CBCC,VC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chỉ thị 05 cũng như nội dung 8 chữ vàng của  cuộc vận động; cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí của Chỉ thị gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “ Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” cho phù hợp tình hình cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các tiêu chí “Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa”; tiêu chí “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đến cùng về những việc làm của mình theo chức trách được phân công”, thực hiện tốt văn hóa công vụ, cải cách hành chính; tận tụy phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; “Không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ”; “Kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tiếp thu sáng tạo tinh hoa tri thức của nhân loại”…

 Hằng năm, Công đoàn Viên chức tỉnh đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chi tiết theo thời gian, mục đích, yêu cầu về hiệu quả, thời hạn hoàn thành. Đó cũng sẽ trở thành tiêu chí đánh giá các CĐCS và đánh giá xếp loại đoàn viên. Đặc biệt việc xác định vai trò nêu gương vô cùng quan trọng, nhất là người đứng đầu, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, CC,VC đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng thực hiện “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước. Qua triển khai CBCCVC nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, nhằm đảm bảo cho cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Các nội dung trên được gắn với các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với việc đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các Công đoàn cơ sở trực thuộc Khối CĐVC đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thực tiễn, đề ra các nội dung phấn đấu như: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư gắn với việc học tập, rèn luyện để trở thành người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” được thể hiện trong công việc hằng ngày, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc. 5 năm qua, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: '' Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính -  Sáng tạo” đã có sức lan tỏa rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức rèn luyện tu dưỡng, giữ vững phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người cán bộ, công chức, viên chức; phấn đấu học tập, lao động sáng tạo, tận tụy với công việc, góp phần hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; Quá trình thực hiện Cuộc vận động đã được Cấp ủy, Công đoàn cấp trên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, ủng hộ và đánh giá cao. Cuộc vận động được tổ chức, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt cả về nội dung lẫn hình thức thi đua; Thông qua đó giúp đội ngũ cán bộ, đoàn viên có mục tiêu phấn đấu để trở thành người cán bộ, công chức, viên chức kiểu mẫu, vừa hồng vừa chuyên, đồng thời giúp tổ chức Công đoàn có những nội dung, phương thức cụ thể để động viên cán bộ, đoàn viên phấn đấu học tập, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn trong sạch vững mạnh. Hằng năm, 100% đoàn viên công đoàn đăng ký thực hiện tốt Cuộc vận động, cuối năm đánh giá, phân loại có trên 97% đạt tiêu chuẩn nội dung cuộc vận động. Trong 5 năm qua, đã có 37 cá nhân, 11 tập thể  được nhận Huân chương Lao động các hạng; 23 tập thể được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 12 tập thể, 52 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, hàng nghìn cá nhân, tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương; nhiều tập thể và cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tặng bằng khen và giấy khen…

         Thời gian tới, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nội dung của cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa tiêu chuẩn cuộc vận động cho từng cá nhân, tập thể cho từng giai đoạn với nội dung thiết thực; có kế hoạch kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, thực hiện ở các cấp công đoàn và từng cá nhân đoàn viên; tích cực tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, và lãnh đạo cơ quan sự phối hợp với các đoàn thể để tuyên truyền và thực hiện cuộc vận động; gắn việc thực hiện cuộc vận động với việc bình xét thi đua từng đợt và 6 tháng, một năm. Đồng thời cụ thể hóa các tiêu chí của cuộc vận động và các tiêu chuẩn thi đua cũng như việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; hằng năm tôn vinh CBCC,VC, đoàn viên công đoàn, lựa chọn nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động…Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nêu cao vai trò của Công đoàn Viên chức tỉnh trong hệ thống chính trị, của từng tổ chức công đoàn sao cho cán bộ CC,VCLĐ, đoàn viên công đoàn Khối Công đoàn Viên chức tỉnh trong mọi tình huống luôn vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, là lực lượng đi đầu góp phần xây dựng cũng như thực hiện chủ trương, đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước .Thường xuyên đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả hơn chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB, công chức, viên chức người lao động đồng thời vận động, khuyến khích cán bộ, đoàn viên công đoàn phát huy khả năng, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị./.

Tuấn Bách


(GMT+7)
RSS

Thông báo